Estatuts

Estatuts de la Societat en pdf

Aquests Estatuts van ser aprovats per l’Assemblea General de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics el 4 de març de 1991.

Ratificats pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans el 21 de maig de 1991.

Article 1. D’acord amb l’article 8 dels Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans, aprovats en el Ple extraordinari del dia 25 d’abril de 1988, i d’acord amb els articles 58 al 65 del Reglament de règim interior de l’Institut d’Estudis Catalans, aprovat en el Ple del dia 27 de maig del 1988, es modifiquen els Estatuts de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics.

Article 2. La Societat Catalana d’Estudis Clàssics, filial de l’Institut d’Estudis Catalans adscrita a la Secció Filològica, té per finalitat el conreu de les diverses disciplines que tenen per objectiu el coneixement científic del món greco-llatí, i també el foment d’aquests estudis als Països Catalans i de les relacions amb estudiosos d’arreu. Es regeix pels Estatuts de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics (12.3.1991), pel Reglament de règim interior de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics (10.4.1988), pels Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans (25.4.1988) i pel Reglament de règim interior de l’Institut d’Estudis Catalans (27.5.1988).

Article 3. El domicili de la Societat és el de l’Institut d’Estudis Catalans.

Article 4. La Societat desenvolupa les seves activitats en les terres de llengua i cultura catalanes. El català serà, doncs, la llengua pròpia de la Societat i la que serà usada normalment en tots els seus actes i publicacions. Les excepcions a aquesta norma general han d’ésser aprovades per la Junta de Govern.

Article 5. Són òrgans de govern de la Societat: l’Assemblea General i la Junta Directiva.

Article 6. L’Assemblea General constitueix l’òrgan sobirà de la Societat i està formada amb igualtat de drets per tots els socis que hi assisteixin. Es reuneix en convocar-la el president o en reclamar-la una tercera part dels socis. Ordinàriament s’ha de reunir una vegada l’any per tal d’elegir la meitat de la Junta Directiva i per aprovar els comptes de l’any que ha finit i el pressupost del curs que comença, els quals li seran sotmesos per la Junta Directiva.

Article 7. La Junta Directiva és l’òrgan de gestió, representació i administració de la Societat, i actuarà com a òrgan executiu de l’Assemblea.

La Junta Directiva estarà formada per president, vicepresident, secretari, tresorer i dos vocals. Aquests càrrecs, biennals, són elegits per meitat de l’Assemblea General i reelegibles.

Són funcions del president:

• La representació de la Societat quan s’escaigui i l’aprovació del programa d’activitats de cada any.
• L’assistència amb veu i vot a les reunions de la Secció Filològica i als plens de l’IEC, d’acord amb els Estatuts i el Reglament de l’Institut d’Estudis Catalans.
• La participació com a membre en les activitats de la Comissió de Societats Filials, i l’obligació d’informar, d’acord amb el delegat de l’IEC, la Secció Filològica de les activitats i el funcionament de la Societat.

Són funcions del vicepresident:

• Substituir el president en les funcions de representació i en les altres que aquest delegui en ell.

Són funcions del secretari:

• Convocar les reunions de la Junta Directiva i de l’Assemblea General de socis, i mantenir informats els socis de les activitats de la Societat, i també de convocar-los a les sessions i activitats acadèmico-científiques.

Són funcions del Tresorer:

• Informar de l’estat de comptes de la Societat i preparar-ne una previsió de despeses almenys una vegada l’any, i també encarregar-se del cobrament de les quotes dels socis.

Són funcions de tots els vocals:

• Participar amb els altres membres de la Junta Directiva a les reunions d’aquesta, assessorar-la i decidir, amb vot, en la programació d’activitats i despeses.

Article 8. Un membre numerari o emèrit de l’IEC, elegit per la Secció Filològica i ratificat pel Ple, actuarà com a delegat de l’IEC prop de la Junta Directiva, i serà el responsable davant de l’IEC de les publicacions i actes públics de la Societat.

El delegat serà convocat a les reunions de la Junta Directiva de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics i actuarà com a nexe entre l’IEC i la Societat.

Article 9. La Societat disposarà d’un comitè de publicacions format pel director de la revista Ítaca, pel seu comitè de redacció i per dos membres més, escollits entre els seus socis per la Junta Directiva.

Article 10. Són socis de la Societat el fundadors i els qui ulteriorment han estat admesos en la forma que marca el Reglament interior i estan al corrent de pagament de quota. Tots els socis tenen els mateixos drets i deures.

Article 11. La Societat podrà organitzar els grups de treball, les seccions i les comissions que cregui convenients per a desenvolupar els seus objectius.

Article 12. Constitueixen recursos de la Societat:

1. Recursos ordinaris: l’import de les quotes dels socis i les aportacions de l’IEC.
2. Recursos extraordinaris: les subvencions i els donatius concedits per entitats o particulars, i els béns mobles o immobles de tota mena que per qualsevol motiu passin a formar part de la Societat.

Article 13. Un reglament interior, aprovat per l’Assemblea General (10-4-1982), regula el funcionament de la Societat en allò que no està previst en els presents Estatuts.

Article 14. La dissolució de la Societat serà proposada per la Junta Directiva per unanimitat, o bé a petició de la meitat de membres de la Societat. L’acord serà pres en una assemblea general extraordinària, però no tindrà efecte mentre quinze membres acordin continuar la Societat, i mentre no hagi estat informat i proposat a la Secció Filològica, dictaminat favorablement pel Consell permanent de l’IEC i aprovat pel Ple de l’IEC per majoria absoluta.

Article 15. Els presents Estatuts són reformables en una assemblea general extraordinària de socis convocada a aquest efecte. Perquè la reforma sigui vàlida, caldrà que obtingui el vot favorable de les dues terceres parts dels membres de la Societat i que sigui aprovada per l’IEC.

Article 16. En cas de dissolució, el patrimoni existent i la documentació de la Societat passaran a integrar-se a l’IEC.

Article 17. Aquests Estatuts entraran en vigor un cop hagin estat dictaminats favorablement pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans.